fbpx

Klingly!

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Ali György egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) (székhely: 3400 Mezőkövesd Akácfa u. 17.; adószám: 56498378-1-25) által az klingly.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldalon) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

1.2 Adatkezelésemre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv.
 1. Adatkezelő megnevezése

Név: Ali György egyéni vállalkozó

Székhely: 3400 Mezőkövesd, Akácfa u. 17.

Adószám: 56498378-1-25

Telefonszám: +36703951638

E-mail-cím: info@klingly.hu

 1. A kezelt személyes adatok köre

3.1 A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • Teljes név
 • E-mail-cím

3.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít (például IP-cím). Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá.

3.3 A megadott személyes adatokhoz Adatkezelő munkatársai (megbízottjai) férhetnek hozzá feladataik ellátása során. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat, amennyiben erre törvényi előírások kötelezik (például ha bírósági eljárás során hivatalos úton vagy a rendőrségi eljárásban kérik ki az adatokat).

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1 Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

4.2 A személyes adatokat Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított, bérelt szerverein, illetve bizonyos esetekben materiális formában (papíron), irattárban tárolja. Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok megfelelő védelméről és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozásáról, így például a szerveren történő adathozzáférést naplózza, így az mindig ellenőrizhető, hogy az adatokhoz ki fért hozzá.

4.3 Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.4 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.

4.5 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.6 Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabálytól eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.7 A fentiek alapján az adatkezelés jogalapja részben jogi kötelezettség teljesítése (a számlázás miatt), részben szerződés teljesítése (az előfizetői feltételek alapján), részben jogos érdek (csalások megelőzése, direkt marketing), ezeken túl pedig jogalap még az érintett hozzájárulása.

 1. Az adatkezelés időtartama

5.1 A Weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart.

5.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

5.3 A szolgáltatás alapfeltétele a szerződéses jogviszony és az adójogszabályok szerinti számlázási adatok kezelése, így a megadott személyes adatok egy része jogérvényesítéshez és hatóság felé való elszámoláshoz szükséges, így jogi kötelezettség teljesítéséhez jogos érdek alapján kezelhető, ezek törlése nem kérhető alanyi jogon.

 1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.2 A Weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:

Tárhelypark Kft.

Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24.

Telefon: +36 1 700 4140

WEB: http://tarhelypark.hu

E-mail: info@tarhelypark.hu

6.3 Adatvédelmi incidensnek tekintjük a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Minden, az Adatkezelő tudomására jutott incidenst az Infotv. 15. § és a GDPR 33. cikk (5) bekezdés alapján az Adatkezelő adatvédelmi felelőse a hatóság számára jelzi.

 1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Az érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését kérni.

7.3 A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4 Az adatkezelés érintettje jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.

7.5 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: E-mail: info@klingly.hu

7.6 A felhasználó az Infotv., valamint a mindenkori Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

 1. Hírlevelek

8.1 A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket – akár postai úton is – az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 1. Záró rendelkezések

9.1 Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn